Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter

*************************************************************

Lokalforening under Danmarks jægerforbund ( DJ )

*************************************************************

1.0                 Navn og hjemsted.

1.1                 Fredericia og omegns jagtforening.

1.2                 7000  Fredericia.

 

2.0                 Forholdet til Danmarks jægerforbund.

2.1                 Foreningen er tilsluttet Danmarks jægerforbund (DJ) hvis vedtægter

                      er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.1a               Foreningen er tillige tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund og

                      dermed Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund.

2.1.b              Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens

                      bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet,

                      eller om fornødent tilbagekalde en våbenpåtegning over for et medlem, 

                      der efter bestyrelsens skøn, uanset hvilken årsag, ikke længere bør være

                      indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

2.2                 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0                 Formål og opgaver.

3.1                 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens

                      område og varetage disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

3.2                 Foreningens formål er tillige at dyrke og udbrede kendskabet til

                      skydning til bevægelige mål som idræt og konkurrence.

 

4.0                 Optagelse.

4.1                 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5.0                 Ophør.

5.1                 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig

                      varsel til udgangen af december.

5.2                 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent.

                      Medlemmer, der slettes for restance, betaler et gebyr på kr. 20.00 ved

                      genindmeldelse.

5.3                 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse

                      med DJ’s vedtægter paragraf 36 til 41. Eksklusion skal således for at

                      få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.4                 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel af foreningens

                      formue.

 

6.0                   Kontingent og hæftelse.

6.1                   Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år forud.

6.2                   Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion

                        for familie-, junior-, og seniormedlemmer samt for ekstraordinære

                        medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid.

6.3                   Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

6.4                   Bestyrelsen vælger den form man vil anvende til kontingent -

                        opkrævning. Kasseren indsætter foreningens midler i et af byens

                        pengeinstitutter. Kasseren kan ikke uddrage penge uden formandens

                        eller næstformandens samtykke.

 

7.0                   Ordinær generalforsamling.

7.1                   Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

                        anliggender.

7.2                  Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første

                        kvartal og er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

7.3                   Generalforsamlingen bekendtgøres med skriftlig indkaldelse til

                        medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4                   Dagsordenen skal omfatte følgende punkter :

                       

                        1. Valg af dirigent.

                        2. Formandens beretning.

                        3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

                        4. Indkomne forslag.

                        5. Valg af formand eller kasserer.

                        6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                        7. Valg af suppleanter.

                        8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

                        9. Eventuelt.

 

7.5                   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes

                        til formanden eller en fra bestyrelsen 5 dage i forvejen, og foreslags-

                        stillerne møder da selv op for at motivere deres forslag.

 

8.0                   Ekstraordinær generalforsamling.

8.1                   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne

                        finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over

                        for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der

                        ønskes behandlet.

                        Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrel-

                        sen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter.

                        Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af

                        dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges varsel.

                        Indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling skal foretages elektronisk

                        og/eller pr. post

 

9.0                   Afstemninger.

9.1                   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

                         medlemmer.

9.2                   Hvert medlem har en stemme.

9.3                   Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller

                        hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4                   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5                   Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal medmindre

                        andet fremgår af disse vedtægter.

9.6                   Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af

                        samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0                 Bestyrelsen.

10.1                 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den over-

                        ordnede ledelse af foreningen.

10.2                Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3                 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4                 Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen.

10.5                 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6                 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5

                        medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

10.7                 Hvor lovene intet foreskriver, er bestyrelsen bemyndiget til selv at

                        træffe bestemmelser.

10.8                 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlem af en anden

                        jagtforenings bestyrelse.

10.9               Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-

                       merne er til stede.

 

10.9               Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem  merne er til stede.

10.10            Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.11             Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal.

                      I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær  næstformandens
                      stemme afgørende.

 

11.0                 Tegningsret.

11.1                 Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen, eller af formanden,

                        henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2                 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan

                        gives til kasseren.

11.3                 Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens formue,

                        samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at

                        kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

 

12.0                 Regnskabsår.

                        Regnskabsåret er fra d. 1.1 til den 31.12

 

13.0                 Revision.

13.1                 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7,

                        reviderer regnskabet og påtegner dette.

                        Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse at foreningen

                        administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de

                        fastlagte retningslinier.

13.2                 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3                 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0                 Sammenslutning.

14.1                 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af tilstedeværende

                        medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med

                        andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og

                        passiver overtages af den forsættende, fælles lokalforening.

 

15.0                 Opløsning.

15.1                 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende

                        medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger,

                        der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage

                        at foreningen udmeldes af Danmarks jægerforbund eller opløses.

 15.2               Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er

                      opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år.

                      Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden

                      for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye

                      lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens 

                      udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0               Ikrafttræden.

 

16.1               Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling d.7.10.1991

                      træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

                      Godkendt af DJ’s hovedbestyrelse  d. 18.10.1991

 

                      Disse vedtægter er senest ændret af ændringer af pkt. 8.0, 10.0, 10.2, 10.6 og 12.0

                      som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 13.februar 2018.