Referat af Fredericia & Omegns Jagforenings ordinære generalforsamling d. 22-03-2023.

Link til Referat som PDF fil.

 

Referat af Fredericia & Omegns Jagforenings ordinære generalforsamling d. 23-03-2022.

Link til Referat som PDF fil.

 

Referat af Fredericia & Omegns Jagforenings ordinære generalforsamling d. 30-06-2021.

Link til Referat som PDF fil.

Referat af Fredericia & Omegns Jagforenings ordinære generalforsamling d. 26-08-2020.

Link til Referat som PDF fil.

Referat af Fredericia & Omegns Jagforenings ordinære generalforsamling d. 13-03-2019.

Ordinær Generalforsamling Fredericia og Omegns Jagtforening.

Foreningens Jagthornblæsere indledte generalforsamlingen.

Formanden takkede hornblæseren og bød velkommen til ordinær generalforsamlingen.

1) Forretningsorden blev sat til afstemning og enstemmig Godkendt.

2) Valg af dirigent:

- Lasse Sindahl Ejlersen

3) Dirigenten konstaterer at Indvarsling er foretaget jf. foreningens vedtægter og får generalforsamlingens dagsorden godkendt

4) Valg af referent.

- Leif Larsen

5) Valg af stemmetæller.

- Per, Anne og Svend Åge i forslag og enstemmig valgt.

6) Formandsberetning:  

- Formanden takkede den siddende bestyrelse samt de mange medlemmer som har støttet op om den nye bestyrelse.      

- Skydebanen : Formanden orienterede om de møder han har haft med militæret og kasernemesteren på Ryes Kaserne, om reglerne for foreningens fremtidig brug af området og vores lejemål. Havde haft en god sank med kasernemesteren og der var fundet en god løsning for fremtidig brug af skydebanen. Beklagede de misforståelser der har givet grund til alt den uro der har været. 

- Hundetræning : Formanden var glad for, at hundetræningen var godt i gang med planlægning af den nye sæson.

- Jagthornblæserne : Har afsluttet sæsonen, og glæder sig til lidt koncerter i løbet af foråret.

- Jagt : Vi ser fremad og også her har formanden været i gang, blandt andet med en god snak, med den nye jagtansvarlige i Fredericia Kommune, her under snak omkring regulering og det er ikke kun råger men også andre arter der skal reguleres. Formanden har givet til kende at foreningen råder over de ansvarsfulde jægere, som måtte besidde de gevær typer der måtte ønskes til regulering i byen, det både måger og duer.

- Der var også blevet nævnt muligheder for at jagtforeningen kunne medvirke ved naturpleje på kommunale områder og også, mod måske at kunne arrangere lidt mere jagt på nogle af områderne, til gavn for blandt andet ung og nyjægere, ja så var jagtforeningen meget interesseret. Det kunne måske være med til at give andre lodsejer mulighed for jagt afvikling på små områder, hvis der blev indgået aftaler. En fordel for små lodsejer. Formanden fremførte også foreningens interesser i et synligt samarbejde med kommunale interesseområder. Her blev nævnt Natur i skovene og “Skovens dag” første weekend i maj  der vil man kunne møde FOJ med forskellige events. Vedtaget på seneste bestyrelsesmøde.

- Beretning vedtaget enstemmig.

7) Fremlæggelse af foreningens regnskab for 18 måneder.

Kassereren omdelte udskrift af årsafslutning af regnskabet dækkende 18 måneder og et statusregnskab med oversigt over resultat for perioden.

Fremlæggelse af 18 måneders regnskab gav flere bemærkninger ud fra at man har skiftet                   regnskabsperiode til at følge år til dato.

Bilagskontrollant/revisor John Skov havde følgende bemærkninger til regnskabet:

Finder ikke den benyttede takst for kørselsrefusion er rimeligt. Statens højeste takst er ikke den der skal bruges. Det er alene hovedforbundet der benytter den. 

Formanden kunne fortælle, at det havde den nye bestyrelse allerede ændret på sidste bestyrelsemøde.

Revisionen var foretaget og der var brugt meget tid da der nu skulle findes bilag på de enkelte områder da de var opstillet jf. konteringens nummer.  Men kunne nu følge hvert bilag på bankudtog også. En hjælp i gennemgangen.

Kunne rose at man kunne følge hvert bilag på bank udtræk og således kunne konstatere at regnskabet fulgte bankkontoen.

Der var dog enkelte fejlvisninger, da der var konteret strøm udgift på Skydebanen der skulle havde været på hundetræning og der var ikke hensat skyldig beløb f. eks. til hornblæsernes underviser. Det betyder at der er 2 gange kontingent ind og kun en gang honorar ud. Skyldes 18 mdr.

En enkelt bemærkning fra salen på at regnskabet så ikke er retvisende.

Godkendt med overvejende flertal.

7a) Kontingent fastsættelse.

Vedtaget uforandret.

8) Indkomne forslag.

2 forslag fra bestyrelsen.

8a) Vedtægtsændringer gennemgået og vedtaget med en tilføjelse i §2 .2. ”Det at” blev  vedtaget med overvejende flertal.

8b) Skal FOJ være medlem af Dansk Skytte Union. Blev drøftet og spurgt til kontingent satsen: Kasserer kunne oplyse at prisen pr. år er Kr. 2.500,- og pt. Kr. 20,57 i medlemsgebyr pr. medlem. 

Optagelse i ”Dansk Skytte Union”  der var 13 for at der skulle arbejdes videre her med, men et stort flertal imod, betyder at forslaget faldt.

9a) Valg jf. vedtægter:

Formand på valg: Jens- Chr. Jensen enstemmig valgt.

9B) Da reviderede vedtægter var vedtaget skulle bestyrelsen nu op på 7 personer  og der skulle nu vælges 3 nye. 

Generalforsamlingen bliver suspenderet i 15 minutter for at der kan tages en snak med medlemmer om at indtræde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen genoptages.

 

Nicklas Henriksen, ny

Per Sonberg, ny

Frank Andersen genvalg, alle tre valgt for 2 år..

9c) Anne S. Ejlersen, ny, valgt for et år, er på valg sammen med Ove G. Pedersen i lige år.

9d) 3 suppleanter valgt for et år. 

Jan B. Rasmussen, ny

Angelike Kargo, ny

Leif Berthelsen, ny

9f) Valg af billagskontrollør:

John Skov, for 2 år, genvalg

Lasse S. Ejlersen, ny, valgt for 1 år.

9g) Billagskontrollør suppleant:

Per Knudsen, ny, for 1 år.

10) Eventuelt:

Krage Pokalen skal fortsætte, er opstartet i 1934.

Poul Nielsen kom med flest ben 16 styk. Skal modtage 3 kasse patroner, (Kasserer udleverer)

Bestyrelsen varetager driften af pokalen herunder gravering af navne på pokalen.

Formand Jens-Christian får overdraget bogen.

 

25 års jubilarer:

Svend Erik Meng Thomsen

Henrik Andersen

Kaj Nielsen

Marianne Fyrst Elliott

Søren Skak Petersen

Ingen af ovennævnte var mødt. 

Der blev drøftet omkring ældre jubilar, hvor det er noteret og det vil blive fulgt op til makeringen af jagtforeningen 90 års jubilæum.                                                                              

 

Mangler E-mailadresser derfor blev der opfordret til at man fik afleveret sin mailadresse gerne direkte til DJ eller kassereren.

 

Bladet

Hvad er dyrest porto ( 7000 kr.) eller tryk (9500kr) billigere papir og digitalt, tilmelding aktivt om at modtage bladet i papirform.

 

Foreningsjagt

Der har ikke været ”købt” jagt før da man så ville miste tilskud fra Spilleriet, der får vi ikke flere penge fra nu, så der vil blive arbejdet med noget jagt i foreningsregi.

Forslag om marsk jagt i Ballum måske i samarbejde med anden jagtforening.  Bakkes op om at det forsøges at få nogle pladser sammen med anden jagtforening.

 

Jens-Christian takker for en god generalforsamling. Takker dirigenten for at havde styret generalforsamlingen i god ro og orden.

 

 

Referat af Fredericia & Omegns Jagtforenings ekstraordinære generalforsamling d. 19-12-2018.

Referat tilgår snarest

 

Referat af Fredericia og omegns jagtforenings ekstraordinære generalforsamling d. 13-02-2018.

Velkomst ved Dorthe Frimann

Formanden indleder med baggrunden for denne ekstra ordinære general forsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, Jens Venø valgt.
 2. Valg af stemmetællere: Poulsen, Brian og Gunner er valgt.

 

Optælling af tilstedeværende medlemmer 33 personer.

 

 1. Afstemning om vedtægtsændringer.

Pkt. 8.0 – iht. indkaldelse. Vedtaget med 25 for.

Pkt. 10.0 – iht. indkaldelse. Vedtaget med 23 for, 8 imod, 1 blank og 1ugyldig.

Pkt. 12.0 – iht. indkaldelse. Vedtaget med 32 for og 1 imod.

 

 

 1. Valg af kasserer

                     Jens O. Juhler stiller op og blev valgt.

 1. Valg af bestyrelse medlemmer

Michael Grønnegaard opstiller for 2 år – valgt

Leif Larsen opstiller for 1 år – valgt

Frank Andersen for 1år (med skriftligt tilsagn) – valgt

 1. Valg af suppleanter

Mikkel Engsby opstiller – valgt

Bent Christensen opstiller – valgt

 

Der ydres ønske om redaktionelt at tilrette vedtægterne så de passer med den vedtagne ændring til pkt. 8.0.

 

Tak for god ro og orden fra formand og ordstyrer.

 

Formanden takker alle valgte og afgående medlemmer og suppleanter.

 

 Referat af Fredericia og omegns jagtforenings ekstraordinære generalforsamling d. 10-01-2018.

Velkomst ved Dorthe Frimann

Formanden indleder med baggrunden for general forsamlingen.

Der bliver kommenteret fra diverse medlemmer.

Kassereren og Sekretæren kommentere ligeledes på formandens indledning.

Punkt 5 fra referatet fra den ordinære generalforsamling 15-11-2017 læses op for forsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, Jens Venø valgt.

2. Valg af stemmetællere: Jes, Thomas og Jens er valgt.

3. Valg bestyrelse.

Formanden kandidater er Dorthe Frimann og Per Knudsen.

Dorthe Frimann valgt med 21 stemmer.

Per Knudsen modtog 20 stemmer.

2 blanke stemmer er optalt.

Stemmeberettigede deltagere var 43, altså korrekt optælling.

Valg af kasserer

John bliver opfordret til at genopstille, men takker nej.

Mange andre bliver opfordret men takker nej.

Der blev afholdt en betænknings pause.

Efter pausen var der ingen kandidater.

Ordstyreren bekendtgøre at der skal indkaldes til ekstra ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsatte dato til mandag 5.februar 2018 klokken 19.00 i Nordbohuset på Sonnesvej.

General forsamlingen afsluttes 20.30.

Referat af Fredericia og omegns jagtforenings ordinære generalforsamling d. 15-11-2017.

Der blæses.

Formanden byder velkommen.

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen indstiller Svend Åge Hedegaard.

Enstemmigt valgt.

Dirigenten spørger til om der er nogen der har noget at sige mod indkaldelsen til generalforsamling.

Det er der ikke.

 

 1. Formandens beretning:

”Formandens Beretning, Generalforsamlingen 2017

Der er nu gået 1 år, siden jeg overtog formandsposten fra Per.

Først vil jeg sige tak til Per for råd og vejledning i overleveringen, samt sige tak til bestyrelsen og til skydeudvalget for sparring og kammeratskab.

Som formand for foreningen, er det meget positivt, med den interesse der har været og stadig er, for det arbejde vi alle udfører i både bestyrelse og i skydeudvalg. Vi gør altid vores bedste, for foreningen og for medlemmerne.

Jeg har prioriteret, at komme rundt til så mange af vores aktiviteter som muligt. Jeg har besøgt hundetræningen, hornblæserne samt været meget på skydebanen og har deltaget i aktiviteter og møder i Jægerråd og i forbundsregi.

Året startede med at planlægge Skovens Dag, hvor vi deltog i møde med kommunen om hvilke aktiviteter vi kunne stille med på dagen.

I år, havde vi kreds 4´s mobile lerduekaster ud til vandet, luftgeværer til de mindste, gevirværksted, smagsprøver af dåvildt, hundefolket i aktion, hornblæserne med mange signaler og en infostand. Det var en dejlig solrig forårsdag i skoven, med mange besøg fra et spørgelystig puplikum i alle aldre og med glade frivillige for foreningen.

Sæsonen på skydebanen, blev planlagt på skydeudvalgsmøde i marts mdr.
Carsten Hansen valgte at træde af som formand, hvorefter Michael Grønnegaard blev foreslået og valgt til posten. Det blev besluttet, at vi skulle have fast bemanding bag kassen hver tirsdag og torsdag, så instruktørerne havde bedre tid til at hjælpe ude på standpladserne. Anne sad sæsonen igennem bag kassen om tirsdagen og jeg selv, valgte at tage kassen om torsdagen. Dette har optimeret kassebetjeningen og især John er glad for, at kassen nu stort set passer hver gang.

Sæsonen blev indledt som vanen tro, med åbningskydning med mange flotte resultater. Vi har afholdt arbejdsdage på anlægget og der er indkøbt en mobil kastemaskine, hvor aspiranter kan stå og træne bagduer i ro, for bla. at prøve at undgå, at der opstår flere flaskehals situationer på standpladserne.

Det var en god sæson på banen, dog med en del regn. Vi havde mange besøg fra vores medlemmer, men også udefra. B.la kiggede formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen ud på banen flere gange for at hilse på.

Vores afslutningsskydning, blev en super god dag med flotte skydninger. Pga. aspirantdag i Vingsted og ferietid, måtte vi trække på gode venner, for at få det til at gå op i en højre enhed.

Derfor vil jeg gerne takke Jes, Mikkel og Poulsen for at træde til og give et nap med. Tak skal også lyde til Katja og Jes med hjælp til forplejning i klubhuset.

Stor ros, skal også lyde til alle vores dygtige folk på banen, Bent, Johnny, Dennis, Ove, John, Børge og til Michael som ny udvalgsformand. Vi har gode tilbagemeldinger på den hjælp og vejledning der gives. Især aspiranterne har gode tilbagemeldinger om den hjælp de modtager, når de skal træne til haglskydeprøven.

Vi har modtaget skydetider for næste år. Disse kommer snarest på vores hjemmeside.

Vi har i år haft 37 aspiranter igennem undervisningen hos Mouritz, et af de største antal nogensinde. Både weekendkurser og aftenskolehold har været fuldtallige.

Noget af det vigtigste arbejde, vi kan gøre som bestyrelse, forening og som jægere generelt, er det arbejde vi gør med at få flere ind i jagtens verden og ikke mindst også at blive medlemmer af foreningen og forbundet. Mange, der har bestået jagtprøven, men mangler desværre stadig haglskydeprøven. Der har i år været færre haglskydeprøvedage, og dette har været en udfordring for en del aspiranter. Der er dog kommet en del dygtige Nyjægere ud af de hold vi har haft i år. Så tak skal lyde til Mouritz for hans arbejde med jagttegnsundervisningen.

I år, har man kunne følge en af vores aspiranter, nu Nyjæger på vej mod at få jagttegnet i hus på forbundets hjemmeside og facebookside.

Fredag den 3. november, var vores Nyjægere inviteret af kommunen til at deltage i årets Nyjægerjagt i Fuglsang og Hannerup. Det blev en ganske god dag, hvor de fik nedlagt hare og skovdue.

I år deltog 13 medlemmer i rågeregulering for kommunen og der blev nedlagt 312 rågeunger. Hvad de øvrige foreninger i kommunen har nedlagt er ikke oplyst.

Hornblæserene blæser stadig meget flittigt signaler og de kommer rundt og repræsenterer foreningen i forskellige sammenhænge. I år har de b.la været til Duelighedsprøve i Sønderborg. Hornblæserne, kan vi som forening kun være stolte af.

Hos hundetræningen, blev året startet med et infomøde her i Nordbohuset. Vi havde besøg af Søren fra Fredericia Dyrehospital, som gav et spændende oplæg om jagthundeskader. Det var Leifs første år i spidsen for hundetræningen og tilbagemeldingerne har været gode.

Vi deltog i Otterupdysten, hvor vi desværre måtte vi se os slået i år. Men vi tror dog på revance. Træningsdagene er allerede planlagt for 2018. Leif og alle hjælperne, har gjort det godt og fortjener ros og tak for indsatsen.

Banko spil har vi startet op i oktober med meget flot tilslutning med 47 deltagere, der var god stemning og fine præmier. Næste banko spil er på næste onsdag.

I starten af året besluttede vi i bestyrelsen, at undersøge muligheden for afholdelse af et foredrag med Jørgen Skouboe fra DR´s populære programserie, Nak & Æd. Det blev booket til mandag den 2.oktober i Messe C. Foredraget var åben for alle og det blev en super god aften i godt selskab.

Da vi i løbet af sommeren, havde booket foredraget, blev det besluttet i bestyrelsen, ikke at kunne tilbyde medlemmerne fra foreningen deltagelse i Vildt aften på Trinity som i de forgangende år.

Året har også budt på udfordringer, især vedr. foreningens sag med SKAT, som jeg er sikker på, at John også vil komme ind på under fremlæggelse af regnskab.

Vores sag med SKAT, tog sin begyndelse sidste forår, da foreningen fik afslag om at modtage vores andel af udlodningsmidlerne.

Afslaget blev givet, med den begrundelse, at vi som forening skulle have deltaget i jagt på levende dyr og at nogle af udlodningsmidlerne derfor var blivet brugt hertil. SKAT havde læst tidligere referater fra generalforsamlinger og været inde og se billeder af vildt nedlagt på en nyjægerjagt og misforstået sammenhængen. Jf. lovgivningen, må udlodningsmidlerne nemlig ikke gå til jagt på levende dyr.

Det forholder sig jo således, at nyjægerene bliver inviteret af Fredericia Kommune til at komme med på Nyjægerjagt. Ligeledes får 13 medlemmer også en invitation fra kommunen til at komme med på kommunejagten, som tak for hjælpen med rågeregulering. Vi varetager, som forening kun en koordinator rolle, da vi ikke jf. datalovgivningen må udlevere medlemslister og lister over aspiranter og nyjægere til kommunen ej heller i forbindelse med hjælpen fra de 13 for rågeregulering.

Sagen fra sidste år med SKAT, endte i Skatteankestyrelsen. Juristen ved Danmarks Jægerforbund, blev hurtigt sat ind i sagen, og forbundet besluttede at vores sag skulle danne præcedens.

Således har vi og forbundet engageret en dygtig advokat med speciale i skatteforhold til at køre sagen. Da vi søgte midlerne i år, fik vi automatisk afslag, hvorefter vi endte med endnu en sag i Skatteankestyrelsen. SKAT har slået de 2 sager sammen.

I sidste uge, var John og jeg til møde i Skatteankestyrelsen sammen med advokaten, juristen fra forbundet og økonomichefen fra Jagtens Hus.

Under mødet, skulle vi redegøre for foreningens aktiviteter, ligeledes også hvordan det hænger sammen med at nyjægerne og 13 medlemmer bliver inviteret på jagt af kommunen. Lige nu, afventer vi indstillingen fra Skatteankestyrelsen. Sagen ender i landskatteretten og kan have meget lange udsigter. Indtil da, modtager vi ikke udlodningsmidler.

Vi giver ikke op og vi gør alt hvad vi kan for at vi kan få en afgørelse snarest muligt. Vi er meget taknemmelige, for den hjælp og vejledning vi får fra forbundet i denne sag. De og advokaten varetager vores interresser på bedste vis.

Årets jagt i kommunen bliver afholdt nu på fredag, deltagerne har fået besked. Sidste år, blev der nedlagt skovsneppe, rå, bukkelam og fasanhøne. Vi takker kommunen for at invitere.

Der er masser af optimisme i vores forening og blandt vores medlemmer. Medlemstallet stiger, ikke mindst har vi haft tilgang af ordinære medlemmer samt rekord i antallet af aspiranter der har meldt sig ind i foreningen.

Vildtet har gode betingelser i vores kommune, vi ser mere kronvildt og der er en stigning i dåvildt. Desværre, ses også de invasive arter, som b.la mårhund og nilgås. Så hvis man ser spor af mårhund i naturen eller på reviret, skal man kontakte Leif, som også er mårhundereguleringsjæger i forbundsregi for vores område.

Vores fællesskab er solidt. Interessen for vores forening stiger, også blandt ikkejægere og i kommunen generelt.

I sommer langerede vi foreningens nye facebook side, som har givet mere kendskab til foreningen. De sociale medier, er i dag en hurtigere måde at komme i kontakt med medlemmerne og brugerne på. Flere og flere bruger det, også forbundet og mange andre jagtforeninger. På siden, Fredericia og Omegns Jagtforening, bliver der løbende delt nyheder fra forbundet og oplyst om vores aktiviteter og begivenheder.

Foreningen har også senest, fået positiv omtale i november udgaven af Magasinet Jæger i forbindelse med foreningens dameskydning på fælleden i august.

Flere og flere ved vi er her og hvad vi kan tilbyde.

Frem for alt kan vi være stolte af vores stærke fællesskab og stolte traditioner både nu og i fremtiden.”

Formandens beretning er enstemmigt godkendt af de tilstedeværende.

 1. Fremlæggelse af det revideret regnskab ved John Hansen.

John fremlægger regnskabet og forklarer de forskellige posters sammensætning.

Spørgsmålsrunde:

-        Der bliver stillet spørgsmål til det høje beløb til leje af Nordbo huset og hvorfor man ikke bruger foreningens skydebane som lokaler i stedet for. Det bliver gentaget som ved forklaringen under de enkelte poster, at der ændret på måden man betaler for leje af Nordbo huset således at man nu betaler i februar hvor man før betalte i november, så derfor er der i dette års regnskab et højere beløb end tidligere. Det bliver endvidere besvaret at bestyrelsen også kigger efter andre lokaler der er gratis eller billigere i lejeomkostninger.

-        Der bliver stillet spørgsmål til foreningens ejendele som f.eks. patroner og lerduer etc.

Det bliver forklaret at bestyrelsen ligger inde med en liste/opgørelse over netop dette og at denne også bliver fremvist ved gennemgang af regnskab med billagskontrollanter.

 

Herefter blev regnskabet godkendt af de tilstedeværende.

 

 1. Indkomne forslag:

-        Ingen indkomne forslag.

-         

 1. Valg til bestyrelsen:

-        Kasserer: John Hansen stiller op – genvalgt.

-        Bestyrelsesmedlem: Michael Grønnegaard stiller op – valgt.

-        Bestyrelsesmedlem: Lasse Ejlersen er villig til genvalg. Mikkel Engsby opstiller. Afstemning ved håndsoprækning. Lasse Ejlersen valgt ved stemme flertallet.

 

 1. Valg af suppleant:

-        Per Sonneberg stiller op – valgt.

 

 1. Valg af billagskontrollanter:

-        John Skov og Jakob Gade genopstiller – genvalgt.

 

 1. Kragepokalen:

-        Kragepokalen er vundet af Svend Åge Hedegaard med 46 nedlagte krager.

-        Robin spørger til om der er en der vil overtage journalføringen. Ingen melder sig.

 

 1. Jubilarer:

-        Fremmødte Jubilarer:

 • 50 års jubilar:
  • Leif Berthelsen.
 • 40 års jubilar:
  • Ernst Skov.
 • 25 års jubilarer:
  • Villy Jacobsen.
  • Jakob Gade.
  • Michael Fraser.
  • Ove G. Pedersen.
  • Steen Poulsen.
  • John Paaske

-        Ikke tilstede:

 • 40 års:
  • Hans H. Jensen
  • Oskar Lauridsen
  • 25 års:
   • Hans Høberg
   • Niels Jørgensen
   • Lars Hast
   • J.O Madsen
   • Jørn Rahbek
   • Per B. Rasmussen
   • Henning Ravn

 

 1. Eventuelt:

-        John Paaske ønsker flere fisketure til det gule rev.

-        Bent Christensen kommer med ønske til regnskab og kasserer: Fortæl gerne om budgettet og hvordan foreningens økonomiske fremtid ser ud.

John Hansen besvarer at det er en ny bestyrelse og det skal bestyrelsen kigge på.

Dorthe fortæller endvidere om sagen med SKAT og Danmarks Jægerforbunds andre sager i den forbindelse. Foreningens sag bliver kørt af Danmarks Jægerforbund som præcedens.

John fortæller endvidere at man som bestyrelse allerede har tænkt en smule over hvad man kan gøre i forhold til det med at vi på et tidspunkt ikke vil modtage midler fra udlodningsmidler. Blandt andet er der aldrig nogen der blevet opkrævet betaling for mad under generalforsamling til trods for at det er en del af indbydelsen til generalforsamlingen.

Der bliver talt mere om sagen med SKAT og de tilskudspenge vi ikke har modtaget. Der bliver spurgt ind til om kommunen og skattevæsenet ikke kan tale sammen og kommunen kunne redegøre for at foreningen var inviteret og ikke har betalt for den jagt foreningens nyjægere har været inviteret til. John forklarer om den oprindelige kommunikation med SKAT; Dorthe følger op med at DJ har på foreningens vegne engageret en advokat med speciale i skattesager og forklarer lidt om den langsigtede plan herfra.

-        Ib fra hundefolkene tager ordet og meddeler at han synes at Leif har fået for lidt hjælp i sit nye hverv som hundeformand og påpeger at der bliver skrevet meget om skydebanen og åbningstider i foreningens lokalblad, men at der til sammenligning ikke er blevet opgivet datoer og tider for hundetræningen i 2017. Han kommer med et konstruktivt forslag om at man kunne reklamere for hundetræningen ligesom andre foreningen i det landsdækkende blad Jæger udgivet af Danmarks Jægerforbund.

Ib påpeger endvidere at der mangler opbakning til de nye hundeinstruktører.

John Skov rejser sig og følger op. Han siger at Leif gjorde hvad han kunne og at Leif allerede har fået meget bedre styr på det og meldt dage og tider ind for træning. John opfordrer til at der kommer flere hunde, og vil gerne byde folk og deres hunde med og fortæller at selv når de officielle træninger er overstået er de en flok der fortsætter træningen på helt frivillig basis. Han proklamerer at de ikke drikker øl, men at de hygger sig og at hundene får rigtig meget ud af det. Han slutter af med ordne ”Bare kom, vi er gode ved hundene og Leif gør det godt og han har styr på det nu.”

 

Dirigenten takker af og overdrager ordet til formanden.

Formandens afsluttende bemærkning:

”Jeg vil til sidst gerne takke alle medlemmer og endnu engang sige tillykke til alle

vores jubilarer. Det er en stor fornøjelse, at være formand for en så solid og positiv

jagtforening. Vi kan kun være stolte af vores historie, vores traditioner og ikke mindst

også den fremtid der venter forude for vores forening.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig op og sammen med mig udråbe et

trefoldigt leve for Fredericia og Omegns Jagtforening.

Tak”

 

Referent L.S.E.

Nordbohuset, Fredericia 16.november 2016

Referat af Generalforsamlingen i Fredericia og Omegns jagtforening d.16.november 2016

Forsamlingen rejste sig og mindes vores afdøde medlemmer og jagtkammerater. Horn. ÆRE VÆRE DERES MINDE.

Horn.

1. Valg af dirigent Enstemmigt vedtaget – Svend Åge Hedegård Indkaldelse er fortaget iht. Gældende vedtægter og regler.

2. Formandens beretning ved Per Knudsen. Indsæt Per’s beretning. Formandens beretning. Skovens Dag

Vi var i år igen med til Skovens Dag på Treldenæs. Vi stillede op med skydevogn- hornblæserne- hundene. Vores aktiviteter var besøgt af rigtig mange. Vores smykkeværksted

var ved at løbe tør for diverse materialer, selv om vi havde fået en stor og fin pakke fra Danmarks Jægerforbund. Vi havde i år valgt at tilbyde børne at de kunne komme til at skyde med luftgevær. Vi havde også valgt selv at grille pølser til vores hjælpere. Der er i år igen afholdt en Nyjægerjagt i kommunen med 11nyjæger. Det er åbenbart svært for de nye jæger at komme afsted til skydeprøverne. Det kan være at vi skal til at have skydetræningen som en del af jagttegnsundervisningen når de har bestået jagtprøven. Det skal vi have lavet en aftale med jagttegnslærerne om. 1 råvildt 3 Gråænder

Der skal i år igen afholdes en kommune jagt for foreningerne i kommunen. Pladserne er fordelt efter foreningernes medlemstal. Det vil sige at vi har 13 pladser Bredstrup/Pjedsted 7 pladser Vejlby 5 pladser Erritsø 3 pladser Flugtskytterne 3 pladser. Antallet af pladser er taget ud fra det antal vi stiller med til regulering for kommunen. Jagten foregår fredag d.25.11. og de der skal deltage har fået besked. Hundetræning. Der har været fin tilslutning i år. Det er der blevet mange dygtige hunde ud af. Vi har rigtig mange dygtige hundetræner der forstår, at få det bedste ud af de hunde der kommer til træning. Det er kedelig at Kim er stoppet som leder af hundetræningen, for han har i mange år lagt et stort stykke arbejde på hundepladsen og det har vi været meget tilfredse med. Horn blæsning. Det køre som sædvanlig stille og rolig, med en masse signaler. Vores hornblæser har i år været meget ud til diverse fødselsdage/sølv-guldbryllup.

Vores bankospil er igen startet op med en fin tilslutning. 37 deltager. Skydebanen. Bliver brugt af rigtig meget af de jæger der er i vores område. I år har der især været mange nye der har brugt banen. Jagttegnseleverne er blevet betydelig bedre til at komme og få trænet efter de har bestået jagtprøven. De er stadig lidt sløve til at komme op til haglskydeprøven. Rågereguleringen har i år givet 267 unge fordelt på 13 reguleringsjæger. Hvad de andre foreninger har skudt har jeg ikke fået oplyst. Vildbestanden Efter hvad jeg har fået oplyst om vildtet i vores område er bestanden meget stabil. Beretning slut Ingen kommentarer eller spørgsmål. Godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Fremlagt af John Hansen – ingen spørgsmål – Godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse Formand Per Knudsen går af. Dorte Friman er enstemning vedtaget. Carsten Hansen går af. Leif Larsen er enstemningt valgt. Dennis Pedersen går af. Frank Andersen enstemningt valgt. Johnny Jepsen enstemningt valgt. John Hansen uddelte gaver til de afgående bestyrelses medlemmer.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen Henning Pedersen Henning Pedersen enstemning valgt.

7. Valg af bilags kontrollanter John Skov enstemning valgt. Jacob Gade enstemning valgt.

8. Valg af bilagssuppleanter Dennis Pedersen enstemning valgt.

9. Krage pokalen Robin Holm Svende Åge Hedegaard er kommet 39. Det glæder også krage og skader fanget i fælder. 39stk.

10. Jubilarer

50 år:  Arne From 40 år:  Jerry Jensen  Henrik Andersen  Carsten Axø  Bent Christensen 25 år:  Tommy Kristensen  Niels Slangerup

Æresmedlemmer: Børge Bennedsen. Han har i rigtig mange år været en stor drivkraft i foreningen helt tilbage i 1973 da han som formand for flugtskytterne sammen med vores daværende formand Preben Degn startede skydebanen på Ndr Kobbelvej. Senere som mange årige kasserer for foreningen. Og nu som en stabil hjælpere på skydebanen.

Per Knudsen. For hans store bestyrelses arbejde gennem mange år for foreningen. Per har siddet i bestyrelsen siden 1992 og som formand siden 1998. Derud over har Per lavet en masse andet inden for forbundet, kredsen. Det er af den samlede siddende bestyrelse besluttet at gøre Per Knudsen til æresmedlem af foreningen.

11. Eventuelt - John skov, Lad den nye formand præsentere sig selv. o Dorte Frimann præsentere sig selv. - Ikke flere emner under eventuelt. Som afslutning vil Per K. gerne have ordet.

Tak til bestyrelsen, tak til hornblæserne, tak dirigenten, rejse op og 3 foldigt hurra for fredericia og omegns jagtforening.

Referant Lasse Sindahl Ejlersen.

Referat for generalforsamling  i Fredericia og omegns jagtforening. 

 

Den 11/11-2015 af holdte Fredericia og omegns jagtforening generalforsamling i nordbohuset. Der blev traditionen tro serveret lidt mad i form af sildemadder og derefter gule ærter. 

 

Svend Åge Hedegaard blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. 

 

Formandens beretning:  

Vi var igen i år med til skovens dag på Trelde næs. Vi havde en skydevogn med, hornblæsere, hundene, en jagtsti for børn, et smykkeværksted hvor børnene kunne lave smykker af dåhjortegevirer – hvilket var så populært at man var tæt på at løbe tør for diverse materialer. Ved jagtstien var det især skydning  med luftgevær der var et hit ved børnene, så lige det punkt bliver der gjort mere ud af til næste år. 

Jeg har i år valgt at stoppe som formand for JKF i Fredericia. Det skete på JKF´s årsmøde i januar måned. Finn Johansen fra Bredstrup/Pjedsted jagtforening overtog formandsposten og er samtidig ny i kredsbestyrelsen for kreds 4, som er Sydjylland. 

Der er igen i år afholdt nyjægerjagt i kommunen med 5 nyjægere. Det lader til at være rigtig svært for de nye jægere at komme afsted til haglskydeprøverne. Det kan være vi skal have skydetræning med ind over som en del i jagttegnsundervisningen , når de har bestået jagtprøven. Det skal drøftes med jagttegnsunderviserne. 

Der skal i år afholdes en kommunejagt for foreningerne i kommunen. Pladserne er fordelt efter antallet af medlemmer i de forskellige foreninger. Dvs. at vi har 13 pladser, Bredstrup/Pjedsted har 7 pladser, Vejlby sogns jagtforening har 5 pladser, Erritsø jagtforening har 3 pladser og flugtskytterne har ligeledes 3 pladser. Antallet af pladser er taget ud fra det antal vi stiller op med i forbindelse med regulering for kommunen. Jagten foregår fredag d. 27/11-2015 og de som skal deltage, har fået besked. Det er så en opstart på igen, at have en fast jagt hos kommunen. 

Der har igen i år været stor tilslutning til hundetræning. Det er der kommet mange dygtige hunde ud af. Vi har mange dygtige hundetrænere, som forstår at få det bedste ud af de hunde som kommer til træningen.  

Kim og jeg har sammen med DCH haft et møde med militæret om de arealer der bruges til hundetræning, da der har været tvivl om hvad der måtte bruges og ikke måtte bruges. Men i samarbejde med militæret er der kommet styr på tingene. 

Det kører som sædvanligt stille og roligt hos hornblæserne – de blæser en masse signaler. Hornblæserne har igen i år været ude og blæse til diverse fødselsdage, sølvbryllupper og guldbryllupper. Giv dem endelig et praj hvis I måtte have lyst til at få dem ud til et arrangement. 

Foreningens bankospil er igen startet op med en fin tilslutning, men der er plads til flere end de 33 deltagere som var med, ved det sidste bankospil. 

Riffelindskydning i Vingsted er der mange medlemmer som benytter sig af, men også der, er der plads til flere. Indskydningen af riflen er en vigtig faktor for en perfekt riffeljagt, så se nu og kom ud og få riflen skudt ind og få en hyggelig dag ud af det. 

Flugtskydebanen bliver brugt af rigtig mange af de jægere der er i vores område. I år har der især været mange nye som har brugt banen. Der var sidste år en del utilfredshed omkring ventetiden på banen. I den forbindelse valgte vi at flytte holdskydningerne til om onsdagen, så det ikke generer den ordinære træning på tirsdage og torsdage. Det har virket og derfor gør vi det samme til næste år, således at alle kan få skudt på vores flugtskydebane. 

Rågereguleringen blev i år lidt anderledes end den plejer. Vi har fået 13 pladser og der blev reguleret 356 stk. af vores medlemmer. Der blev i alt reguleret 833 stk. i kommunen. 

Det lader til at vildtbestanden i vores område har det ganske godt. Jeg er blevet oplyst at bestanden er meget stabil. Der er set flere stykker kronvildt og dåvildt i den vestlige del af vores område. 

 

 

Regnskabet blev fremlagt af John Hansen. Det blev gennemgået slavisk og der var ingen indvendinger imod regnskabet. 

 

Indkomne forslag – der var ikke kommet nogen forslag. 

 

 

Valg  

Kasserer John Hansen - var villig til genvalg og blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem Karsten Pedersen – modtog ikke genvalg. Bestyrelsen pegede i den forbindelse på en ny mand - Lasse Ejlersen, som blev valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Brian Andersen – stillede op til genvalg og blev genvalgt. 

Suppleant til bestyrelsen – Henning Pedersen var villig til genvalg og blev valgt. 

Valg af bilagskontrollanter – John Skov og Leif Larsen var villige til genvalg og blev valgt. 

Valg af suppleant for billagskontrollanter – Jørgen Wiemann var villig til genvalg og blev valgt. 

 

Jagtmoralpokalen udgik sidste år da ingen var indstillet til den. 

 

Kragepokalen blev derimod udleveret efter et par år hvor der ikke rigtig havde været aktivitet i kragejagten. Kragepokalen blev vundet af Poul Nielsen som kunne levere 22 ben. Brian Andersen leverede 20 ben. Tillykke til Jer begge med det flotte resultat. 

 

Jubilarer

25 års jubilarer:  

Jens Nyby Petersen, Martin Suhr og Leif Sørensen. 

 

40 års jubilar:  

Ove R. Hansen 

 

50 års jubilar: 

Finn Wieland. 

Tillykke til alle jubilarerne – de modtog alle et diplom, en nål og en buket blomster. 

 

Eventuelt

Ingen havde noget til punktet eventuelt. 

 

/Carsten Hansen. 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/